Sarah Fonteyna💦

Algemene voorwaarden

Lees onze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u zich aanmeld bij Sarah Fonteyna. Het gebruik maken van de diensten van Sarah Fonteyna betekent dat u met onze voorwaarden instemt. U dient de algemene voorwaarden te accepteren, alvorens u gebruik kunt maken van de diensten van Sarah Fonteyna. Verlaat Sarah Fonteyna als u de algemene voorwaarden niet accepteert. Sarah Fonteyna houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen aan de actualiteit. Wij raden u aan de algemene voorwaarden voor gebruik goed te lezen.

Artikel 1: Inhoud site
Sarah Fonteyna heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de site met betrekking tot de profielen is echter afkomstig van derden . Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Sarah Fonteyna draagt voor de inhoud van de geplaatste profielen geen enkele verantwoordelijkheid. Mocht u zaken tegenkomen die in strijd zijn met de Nederlandse wet dan verzoeken wij u om dit aan ons te melden.

Artikel 2: Nieuwsbrief
Door in te stemmen met onze algemene voorwaarden geeft u Sarah Fonteyna toestemming u op regelmatige basis een nieuwsbrief/kennisgevings bericht toe te zenden. Deze kunnen ook van onze partner sites verzonden worden. Uw gegevens met betrekking tot de nieuwsbrief/kennisgevings bericht zullen alleen gebruikt worden ten behoeve van het verzenden van nieuwsbrieven/kennisgevings berichten.
U kunt zich ten alle tijden af melden via de link onderaan in de nieuwsbrief/kennisgevings bericht.

Artikel 3: Gegevens
Indien u gebruik wenst te maken van Sarah Fonteyna, zal u ervoor zorgdragen dat uw gegevens waaronder, mede doch niet beperkt tot en voorzover van toepassing, uw e-mail adres en leeftijd volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site.

Uw gegevens zullen nimmer zonder uw toestemming aan derden worden doorgeven

Sarah Fonteyna profiel zichtbaar op andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Sarah Fonteyna heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Sarah Fonteyna, haar licentiegevers. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste profielen worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. Sarah Fonteyna staat hier buiten en is dus geen partij en draagt hiervoor dus geen enkele verantwoording.

Het is u niet toegestaan content Sarah Fonteyna op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 5: Contact of afspreken met Sarah Fonteyna en anderen leden
Afspreken met Sarah Fonteyna de haar leden is niet mogelijk. Contact leggen met Sarah Fonteyna kan via het commentaar systeem op Sarah Fonteyna webpagina onder de video's.

Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden via Sarah Fonteyna openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot emailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het leggen van contacten direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;

Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciëlele producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;

Emailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Sarah Fonteyna te verzamelen om welke reden dan ook.

Artikel 6 Uitsluiting
Sarah Fonteyna behoudt zich het recht, om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van Sarah Fonteyna om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Indien door uw toedoen ons directe of indirect schade wordt toegebracht.

Artikel 7 Garantie
Alhoewel Sarah Fonteyna uiterst nauwkeurig en met de grootst mogelijke zorg is samengesteld en onderhouden wordt, kan Sarah Fonteyna niet garanderen dat:

de (tekst van) Profielen/leden juist, accuraat, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;

andere leden bevoegd zijn gebruik te maken van onze diensten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist, volledig en actueel is en dat zij onze site op de juiste wijze gebruiken;

de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten; en, derden hun systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Sarah Fonteyna sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de site. Meer in het bijzonder zal Sarah Fonteyna in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

handelingen door u verricht, zoals het maken van contacten, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste profielen;

de onmogelijkheid de site te gebruiken;

het feit dat de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;

het onrechtmatig gebruik van de systemen van Sarah Fonteyna, waaronder de site, door een derde;

handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een contact heeft gesloten door gebruikmaking van de site.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sarah Fonteyna. Voor de aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot het plaatsen van een contactadvertentie wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 14.

Artikel 9: Vrijwaring
U vrijwaart Sarah Fonteyna volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

Artikel 10: Verwijzingen
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Sarah Fonteyna heeft geen zeggenschap over deze websites. Sarah Fonteyna is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 11: Bescherming persoonsgegevens
Sarah Fonteyna spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van uw persoonsgevens. Sarah Fonteyna legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer,om kans op inbreuk van privacy te minimaliseren.

Artikel 12: Overigen
Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Sarah Fonteyna zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de richtlijn van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde door Sarah Fonteyna aangepast worden. Sarah Fonteyna adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

De in dit artikel vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen van artikel 1 van toepassing indien u ook contactadvertenties wenst te plaatsen op de site.

Artikel 13: Inhoud site
Iedere lid dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden/gevraagde contact met de werkelijkheid overeenkomt en derhalve juist en volledig is. Door het plaatsen van een contactadvertentie geeft u Sarah Fonteyna toestemming de informatie over het betreffende contact te plaatsen.

Het is uitdrukkelijk verboden contactadvertenties te plaatsen op Sarah Fonteyna op een andere wijze dan beschreven is op Sarah Fonteyna.

Sarah Fonteyna behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties in te korten of te wijzigen. Sarah Fonteyna behoudt zich ook het recht voor om contactadvertenties zonder opgave van redenen te verwijderen van Sarah Fonteyna. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

De betreffende profielen teksten/verwijzingen bevatten die in strijd zijn in met de Nederlandse wet;

De betreffende contactadvertentie/profiel maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

het betreffende profiel en/of de inhoud van het profiel bevat discriminerende uitingen, (kinder)porno materiaal of is anderszins onrechtmatig.

Contactadvertenties die anderszins naar de mening van Sarah Fonteyna aanstootgevend zijn;

Het profiel heeft als doel het (in)direct promoten van een onderneming.

U vrijwaart Sarah Fonteyna tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw contactadvertentie/profiel inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
Sarah Fonteyna is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, en schade door verlies van gegevens. De plaatser van de advertentie/profiel is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie/profiel zoals deze op Sarah Fonteyna wordt getoond.

Artikel 15 Uitzonderingen
Bij overtreding van de Nederlandse wet zal Sarah Fonteyna op verzoek van opsporinginstanties medewerking verlenen bij opsporing en zonodig gegevens verstrekken aan de opsporingsinstanties.

Artikel 16 Herroepingsrecht
Bij betaalde toegang: de consument kan een overeenkomst met betrekking tot membership van een product niet ontbinden. De overeenkomst stopt op moment van einde membership.

Algemene voorwaarden Sarah Fonteyna © 2022
Home Video Webcam Podcast Over Sarah Account Doneer!